Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem


INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZÁKAZNÍKOV


1. Kamerový systém v nákupnom centre Central
2. Fotografie, prípadne videá, vyhotovené v nákupnom centre Central


Dovoľujeme si Vás informovať že objekt nákupného centra Central je monitorovaný kamerovým systémom.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v nákupnom centre môžu byť vyhotovované fotografie alebo videá, a to najmä v súvislosti s podujatiami alebo akciami. Pri vyhotovovaní takýchto záznamov sa snažíme postupovať tak, aby boli čo možno najviac anonymné a neobsahovali osobné údaje (fotografovanie/natáčanie z väčšej vzdialenosti, odzadu), nemožno však vylúčiť, že na fotografiách alebo videách budú zachytené osoby spôsobom, ktorý umožňuje ich identifikáciu.

V nasledujúcom texte nájdete informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s vyššie uvedeným podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ("GDPR").


1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vyššie uvedených osobných údajov je spoločnosť Central Shopping Center, a. s., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO 46 872 884, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5631/B.

Kontaktné údaje:

Central Shopping Center, a. s.,
Námestie Mateja Korvína 1,
811 07 Bratislava

e-mail: infocentral@central.sk


2. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Kamerový systém

Za účelmi špecifikovanými v bode 3.1 môže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov získaných monitorovaním spoločných priestorov nákupného centra Central kamerovým systémom.

2.2 Fotografie, prípadne videá

Za účelmi špecifikovanými v bode 3.2 môže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov prostredníctvom fotografií alebo videí vyhotovených v nákupnom centre Central.Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.


3. ÚČELY SPRACÚVANIA

3.1 Kamerový systém

Kamerové záznamy spracúvame výlučne na účel ochrany nákupného centra Central a jeho návštevníkov pred vandalizmom, krádežami a iným antisociálnym správaním, a na uľahčenie objasnenia prípadných incidentov súvisiacich s uvedeným správaním ("Incident"). Údaje získané z kamerového systému nespracúvame ani nepoužívame na iné účely.

3.2 Fotografie, prípadne videá

Fotografie, prípadne krátke videá, z nákupného centra vyhotovujeme na účely propagácie nákupného centra a na interné účely. Môžeme ich zverejniť na našich webových stránkach, sociálnych sieťach, prípadne iných marketingových materiáloch. Okrem uvedeného ich používame na interné účely, napríklad v rámci prezentácií.


4. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

4.1 Kamerový systém

Spracúvanie kamerových záznamov na účel uvedený v bode 3.1 vychádza z nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Našim oprávneným záujmom je záujem predchádzať vandalizmu, krádežiam a inému antisociálnemu správaniu v nákupnom centre Central, teda najmä ochrana majetku vlastníka nákupného centra Central, nájomcov v nákupnom centre ako aj návštevníkov nákupného centra.

4.2 Fotografie, prípadne videá

Spracúvanie fotografií, prípadne videí, na účel uvedený v bode 3.2 vychádza z nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Našim oprávneným záujmom je záujem interne zdokumentovať podujatia a akcie v nákupnom Centre a záujem marketingovo propagovať nákupné centrum. Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR máte právo kedykoľvek namietať. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: infocentral@central.sk


5. DOBA SPRACÚVANIA

5.1 Kamerový systém

Kamerové záznamy sa uchovávajú po dobu 14 dní. Následne budú automaticky vymazané.

V prípade výskytu Incidentu, relevantný kamerový záznam môže byť uchovávaný po dobu potrebnú pre objasnenie Incidentu.

5.2 Fotografie, prípadne videá

Fotografie, prípadne videá, uchovávame po dobu pokiaľ sú potrebné na účel uvedený v bode 3.2. Pokiaľ už nie sú potrebné na uvedený účel, vymažeme ich.


6. ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV S TRETÍMI STRANAMI

Na účely uvedené v bode 3.2 môžeme spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom tretích osôb. Takýmito tretími osobami sú poskytovatelia služieb, ktoré využívame. Predovšetkým ide o služby spojené so správou a prevádzkou nákupného centra Central. Tieto osoby sa považujú podľa GDPR za sprostredkovateľov. V súčasnosti funkciu sprostredkovateľa plní:

6.1 Kamerový systém

 • spoločnosť Mark2 Corporation Slovakia s. r. o., Panenská 8, Bratislava 811 03, IČO 31 703 208, ktorá je poskytovateľom strážnej služby pre nákupné centrum Central a operátorom kamerového systému;
 • orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi či správnymi orgánmi v súlade s našimi zákonnými povinnosťami.

V prípade Incidentu môžu byť kamerové záznamy sprístupnené orgánom činným v trestnom konaní prípadne iným relevantným orgánom alebo inštitúciám Slovenskej republiky.

6.2 Fotografie, prípadne videá

 • spoločnosť Multi Slovakia s. r. o., Ventúrska 12, Bratislava 811 01, IČO 36 736 805, ktorá vykonáva správu nákupného centra Central.

Fotografie, prípadne videá, môžu byť uverejnené na webových stránkach, sociálnych sieťach, prípadne iných marketingových materiáloch.

Sprostredkovatelia sú zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v tomto vyhlásení. Vaše údaje nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracúvania nad rámec účelov podľa tohto vyhlásenia. Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie.


7. VAŠE PRÁVA

V súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov ste podľa GDPR oprávnení uplatňovať najmä nasledovné práva:

 • požiadať nás o kópiu Vašich osobných údajov a informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame;
 • požiadať o opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, neúplné, alebo nesprávne;
 • požiadať o výmaz Vašich osobných údajov;
 • požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov a ich prenos ďalšiemu prevádzkovateľovi v určitých prípadoch;
 • požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých prípadoch;
 • za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov;

 • odvolať udelený súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, alebo v prípade ak si želáte uplatniť niektoré z Vašich práv, prosím kontaktujte nás písomne poštou alebo e-mailom na:

Central Shopping Center, a. s.
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava

e-mail: infocentral@central.sk